Akadálymentes eszközök

Skip to main content

Borsfa Község Önkormányzata

Cím:  8885 Borsfa, Zrínyi út 7.   Hivatali kapu: BORSFA
Telefonszám: +36 93/348-211
+36 93/548-044
  KRID szám: 306077724
Email: onkormanyzat@borsfa.hu   Törzsszám:  436412
Bankszámlaszám: HU38 5046 6333 1000 2333 0000 0000   KSH szám:  15436416-8411-321-20 
Adószám: 15436416-2-20       

 Közérdekű információk    +36 93/548-044     onkormanyzat@borsfa.hu

TÁJÉKOZTATÓ A SZENNYVÍZCSATORNA- HÁLÓZAT IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

Tájékoztatónkban röviden ismertetjük a csatornahálózatra történő csatlakozás feltételeit, valamint a csatornahasználattal kapcsolatos néhány fontos információt.

A csatornamű építése során a település közterületi szakaszain kivitelező megépítette a gravitációs csatornahálózat gerincvezetékeit, és az ingatlanok gravitációs bekötővezetékeit.

Néhány, gravitációsan nem beköthető, mélyen fekvő ingatlan esetében, házi beemelő akna épült ki az ingatlan területén, a lakóházban keletkezett szennyvíz, nyomóvezetéken keresztül történő közcsatornába juttatása érdekében.

A gravitációs bekötővezetékekre az ingatlanokon, a telekhatártól befelé legfeljebb 1 m-rel, tisztítóidom épült.

A tisztítóidom telekhatár felőli csatlakozási pontja egyben a szolgáltatás határa.

A közterületen lévő gerincvezetékek, és a bekötővezetékek szolgáltatási határig terjedő szakaszainak üzemeltetését, a szolgáltató, Délzalai Víz - és Csatornamű ZRt. végzi.

Az ingatlanok területén létesítendő házi szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, későbbi működtetése, az ingatlan tulajdonosának (Felhasználó) feladata.

Házi beemelővel rendelkező ingatlanok esetében az ingatlan területén elhelyezett házi átemelő aknát, annak nyomóvezetékét, valamint az akna mellé épített elektromos kötődoboz üzemeltetését, a felhasználó, szolgáltató, és az önkormányzat között létrehozott háromoldalú megállapodás alapján, a Délzalai Víz - és Csatornamű ZRt. végzi. A házi átemelő elektromos ellátását, a lakóház elektromos hálózatáról kell biztosítani, a lakóház, és az átemelő mellet lévő kötődoboz közötti elektromos vezeték kiépítésével. Ezt az elektromos vezetéket a projekt keretében a csatornahálózatot építő kivitelező feladata kiépíteni, későbbi üzemeltetése, és a felhasznált elektromos áram költségének viselése, a tulajdonos (Felhasználó) feladata. A lakóház, és az átemelő akna közötti házi szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, és annak szakszerű (átemelő aknához átadott DN 110 mm gumi tömítőgyűrű felhasználásával) csatlakoztatása az átemelő aknához, az ingatlan tulajdonosának (Felhasználó) feladata.

A házi szennyvízcsatorna hálózat KGPVC, vagy PVC csőből épülhet, tokos gumigyűrűs kötésekkel, nem alkalmazható beton, azbesztcement, KPE, vagy acél csőanyag.

A házi szennyvízvezetékeknek tömítettnek kell lenni, rajtuk keresztül nem juthat a közüzemi csatornahálózatba talajvíz, csapadékvíz, valamint a régi szikkasztókat is teljes mértékben le kell választani.

A csatornahálózat későbbi működése során a telekhatáron belül, attól maximum 1 méterre megépült tisztítóidomnak nagyon fontos szerepe lesz, ezért lényeges az, hogy a tisztítóidom mindig hozzáférhető, megközelíthető, és látható legyen a terepszinten. A tisztítóidomba belenézve állapítható meg, hogy egy esetleges dugulás alkalmával a közcsatorna hálózaton, vagy pedig az ingatlan belső szennyvízelvezető hálózatán van a hiba, így egyértelműen eldönthető, hogy kinek a feladata a hibaelhárítás, és az ezzel járó költségek viselése.

Közüzemi hálózaton (a szolgáltatási határtól kifelé) a szolgáltató, belső udvari hálózaton lévő hiba estén a Felhasználó feladata annak elhárítása, és a költségek viselése.

Közcsatornára való rákötés szándékát Felhasználó, a munkák megkezdése előtt, név, cím, telefonszám, és felhasználási hely azonosító megadásával köteles bejelenteni a Szolgáltató, ingyenesen hívható (06-80/314-019) telefonszámán. Ezt követően a Szolgáltató munkatársai telefonon keresztül egyeztetik felhasználóval az elkészült rákötés helyszíni ellenőrzésének időpontját. A helyszíni ellenőrzésről jegyzőkönyv készül.

Házi átemelővel rendelkező ingatlanok esetében, a rákötési szándék bejelentése, a háromoldalú megállapodás aláírása után van lehetőség az átemelő dokumentált beüzemelésére.

Abban az esetben, ha a rákötés tényét Felhasználó nem jelenti be, és ennek meglétét a Szolgáltató később fedezi fel, Szolgáltató  kötbér megállapítására jogosult, valamint a csatornaszolgáltatás igénybevételének kezdetéül a gerincvezeték üzembe helyezésének időpontját veszi figyelembe.

A közcsatornába csak házi szennyvíz vezethető be, ami a lakosság ivó-és háztartási, valamint az intézmények és üzemek szociális célú vízhasználatából származó szennyvizeket jelenti.

Tilos a csatornába csapadékvizet, talajvizet, állattartásból származó szennyvizet, olajokat, zsírokat, tűz- és robbanásveszélyes anyagokat bevezetni, valamint vízben nem oldódó szilárd anyagokat, nedves törlőkendő, popsi törlő, intimbetét, mosogatórongy, szivacs, felmosórongy, műanyag zacskó, ételmaradék, csont, stb. beledobni!

Kivitelező tájékoztatása alapján, 2024.05.01-től a Petőfi, Rákóczi, Ady utcák kivételével az ingatlanok, Borsfa község egyéb utcáit érintően ráköthetők a közcsatorna hálózatra. Ez alól kivételt képeznek a házi beemelővel rendelkező ingatlanok.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a közterületi csatornaszakaszok üzemeltetési feladatait 2024.05.01. és 2024.09.05. közötti időszakban, nem a szolgáltató Délzalai Vízmű ZRt. látja el, hanem a kivitelező, ezért az erre vonatkozó esetleges hibabejelentéseiket ebben az időszakban a kivitelező által fenntartott +36/70-524-9399 telefonszára jelentsék be.

Délzalai Vízmű ZRt.